Regulamin Sklepu Internetowego sklep.kolping.pl

 

 

I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem: www.sklep.kolping.pl przez Fundację Dzieła Kolpinga z siedzibą ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków.

2.    Kontakt ze Sprzedawcą dbywa się poprzez:

·         adres poczty elektronicznej: sklep@kolping.pl;

·         telefonicznie pod numerem: +48 12 418 77 89.

3.    Niniejszy Regulamin:

·         jest nieprzerwanie i nieodpłatnie dostępny w witrynie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem: http://sklep.kolping.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta, jak również poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili;

·         w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego - jest również przesyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie przez Klienta.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, nr 1025);

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośredniego z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego w postaci indywidualnego panelu, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego, w tym dokonywać zakupów. Konto tworzone jest dla Klienta, który dokonał Rejestracji w Sklepie Internetowym, co jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną. Założenie Konta nie jest obligatoryjne dla dokonywania zakupów w Sklepie;

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Sprzedawca – Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000286578 z siedzibą  pod adresem , ul. Żułowska 51, kod pocztowy 31-436, NIP 945-211-01-11, REGON: 120589913;

Towar – produkty (rzeczy ruchome) prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. nr 1219.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., nr 683 );

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. nr 1219.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

2.    Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

·         komputer z dostępem do Internetu,

·         dostęp do poczty elektronicznej,

·         przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej lub Opera w wersji 19.0 lub nowszej,

·         włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

·         niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

·         korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

·  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

·         korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

·         korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

·  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Usługi

1.    Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

·         przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym;

·         prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym;

·         udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie;

·         udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;

·         zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie;

·         udostępnianiu newslettera.

2.    Wskazane w pkt 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.    Umowa:

·         świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;

·         o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”;

·         o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia;

·         o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę;

·         o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4.    Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w jednej z zakładek strony Sklepu.

·         Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formie „check-box”) oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

·         Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa osobiste oraz majątkowe.

·         W celu zamieszczenia wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

·         Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

·         Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

·         Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

·         Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na jej nieodpłatne  opublikowanie przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

·         W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

·         Niezależnie od powyższych postanowień, Klient może zrezygnować z umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczna w każdym czasie, w szczególności w każdym czasie Klient jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w Sklepie internetowym.

 

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.     Klient ma możliwość zakupu Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy poprzez złożenie Zamówienia.

3.    Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

·         wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, dostępnego w Sklepie Internetowym, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail;

·          ( wykorzystanie Konta Klienta i złożenie Zamówienia na podstawie danych osobowych Klienta podanych w wyniku Rejestracji w Sklepie ;

·         złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, poprzez podanie przez Klienta danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności;

·         złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

4.    Warunkiem złożenia Zamówienia jest:

·         w przypadku korzystania z elektronicznego formularza Zamówienia -posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

·         w przypadku składania Zamówienia telefonicznie - posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

·         w przypadku  złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej -  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.    Za pośrednictwem formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

6.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim elektronicznego formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu, opisane poniżej.

7.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

8.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

·         opisu przedmiotu Zamówienia;

·         jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

·         sposobu kontaktu ze Sprzedawcą;

·         wybranej metody i terminu płatności;

·         wybranego sposobu dostawy;

·         adresu dostawy

·         czasu dostawy;

·         danych kontaktowych Klienta;

·         danych do faktury.

9.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna typu „check-box”, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które jednocześnie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

12. Do wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 powyżej, Sprzedawca dołączy załączniki w postaci: Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz wzoru formularza o odstąpieniu o Umowy sprzedaży. Przesłanie na rzecz Klienta wyżej wskazanej wiadomości e-mail wraz z załącznikami stanowi utrwalenie zabezpieczenie, udostepnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów.

13. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

·         podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość;

·         wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu;

·         podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce dostarczenia oraz adres e-mail.

14. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie  warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

·         opisu przedmiotu Zamówienia;

·         jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

·         sposobu kontaktu ze Sprzedawcą;

·         wybranej metody i terminu płatności;

·         wybranego sposobu dostawy;

·         czasu dostawy;

·         danych kontaktowych Klienta;

·         danych do faktury;

·         Regulaminu, w tym treść Regulaminu;

·         pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

15. W przypadku Zamówień złożonych telefonicznie Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub w formie papierowej wysłanej na adres Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI. Dostawa

1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa może nastąpić do niektórych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą.

2.    Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3.    Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

·         za pośrednictwem firmy kurierskiej;

·         odbiór osobisty w jednym z punktów odbioru osobistego Sprzedawcy zgodnie z informacją zamieszczoną pod adresem: dokument odbiór osobisty.

4.    Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.    Dostawa jest realizowana niezwłocznie, w zależności od wybranej przez Klienta metody płatności:

·         w przypadku przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy - wysyłka Zamówienia dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia,

·         w przypadku zapłaty gotówką za pobraniem -  wysyłka Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia,

·         w przypadku płatności elektronicznej – wysyłka Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta i skompletowaniu Zamówienia,

·         w przypadku zapłatą gotówką przy odbiorze osobistym -  Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, po przyjęciu płatności,

·         w każdym przypadku nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 

VII. Ceny i metody płatności

1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki, jednak nie zawierają ceny dostawy Towarów..

2.    Klient może wybrać następujące metody płatności:

·         przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia,;

·         gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia);

·         płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta;

·         gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia).  

3. Klient informowany jest o ostatecznej kwocie do zapłaty za Towar:

·          na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania złożenia Zamówienia,

·         w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta, potwierdzającej złożenie Zamówienia.

Kwota ta stanowi całkowity koszt, który Klient zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy za zakup Towaru i nie ulegnie późniejszym zmianom.

4.  Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.     Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dostawy Towarów lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.    Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie należy kierować na adres: sklep@kolping.pl

3.    Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.    Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

·         świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

·         umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

·         umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·         umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

·         umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

·         umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

·         jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

6.    Konsument powinien zwrócić zakupiony Towar na rzecz Sprzedawcy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.  Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru na rzecz Sprzedawcy przed jego upływem. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Fundacja Dzieła Kolpinga, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków.

7.    Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Kkonsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

9.    Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru na rzecz Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

11. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i jest dostępne pod adresem: https://sklep.kolping.pl/index.php?id_cms=35&controller=cms. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy o świadczenie Usług droga elektroniczną stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i jest dostępne pod adresem: https://sklep.kolping.pl/index.php?id_cms=36&controller=cms.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1.    Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

2.    Jeżeli kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, , z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

4.    Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, mogą zostać złożone przez Konsumenta w dowolny sposób dostatecznie ujawniający jego wolę.

5.    Aby reklamacja Konsumenta  została rozpatrzona efektywnie, Sprzedawca rekomenduje:

·         kierowanie oświadczenia w sprawie reklamacji zgodnie z wzorem dostępnym pod adresem: https://sklep.kolping.pl/img/cms/Formularz reklamacji towaru.pdf na adres Fundacja Dzieła Kolpinga, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, sklep@kolping.pl _,

dostarczenie przez Konsumenta reklamowanego  Towaru na adres wskazany powyżej, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.

6.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany w sposób wskazany w oświadczeniu w sprawie reklamacji, a w przypadku braku oznaczenia takiego sposobu – w sposób, w jaki Konsument złożył reklamację.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Konsument może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  Fundacja Dzieła Kolpinga, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków, na adres poczty elektronicznej: sklep@kolping.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego

2.    Aby reklamacja Konsumenta  została rozpatrzona efektywnie,  Sprzedawca rekomenduje podanie przez Konsumenta : swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, rodzaju i opisu zaistniałego problemu zgodnie ze wzorem formularza reklamacji dostępnego pod adresem: https://sklep.kolping.pl/img/cms/Formularz reklamacji usługi.pdf.

 

3.    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany w sposób wskazany w oświadczeniu w sprawie reklamacji, a w przypadku braku oznaczenia takiego sposobu – w sposób, w jaki Konsument złożył reklamację.

.

4.    W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Konsumenta.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Konsument posiada  możliwość  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez:

·         zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

·         zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;

·          uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, udzielanej przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizację społeczną , do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Lista podmiotów, z pomocy których można korzystać, dostepna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/;

·         może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR to interaktywna platforma w sieci Internet przeznaczona dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiająca pozasądowe rozstrzygnięcie sporów na szczeblu unijnym, mających swoją podstawę w internetowych umowach sprzedaży lub o świadczenie usług. 

2. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich właściwym dla Sprzedawcy w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich jest Inspekcja Handlowa

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.krakow.wiih.gov.pl (zgodnie z wykazem udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem , zostanie  poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, chyba że Konsument zdecydował się na pozasądowe rozwiązywanie sporu.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem  zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4.    Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia lub poinformowania Klienta we właściwy sposób. Klient posiadający Konto Klienta obowiązany jest zawiadomić o akceptacji Regulaminu Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna typu „check-box” udostępnione w ramach Konta. Brak akceptacji Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

5.    W przypadku zmiany Regulaminu, do umów zawartych przed datą wejścia w życie Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

6.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.12.2018r.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie a o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną,

Załącznik nr 3 - Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży,

Załącznik nr 4 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy o świadczenie Usług droga elektroniczną.

Top