W każdej chwili naszego życia i w każdym miejscu możemy zrobić wiele dobrego, ale musimy mieć oczy i uszy otwarte, i ponad wszystko chcieć czynić dobro. 

A. Kolping

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie została założona w 2007 r., jako wspólna inicjatywa polsko-niemiecka. Jej celem jest wspieranie i umacnianie partnerskiego współdziałania w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrona praw i wolności człowieka w Polsce i krajach Globalnego Południa. 

Fundatorem jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (KOLPING INTERNATIONAL), poprzez KOLPING INTERNATIONAL COOPERATION - swoją organizację ekspercką działająca w obszarze współpracy rozwojowej. 

 

ххх

Nasze cele

     - ochrona praw i wolności człowieka w Polsce oraz krajach rozwijających się z Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej

     - inicjowanie i umacnianie postaw partnerskiego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskieg;

     - prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, rzeczniczej i kulturalnej;

     - organizowanie pomocy i samopomocy społecznej;

     - ochrona życia rodzinnego, zdrowia i środowiska naturalnego.

 

Jak działamy? 

     - organizujemy seminaria, konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia, zajęcia świetlicowe, akcje promujące i propagujące edukację globalną oraz pomoc rozwojową;

     - współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą, a także z instytucjami samorządowymi i rządowymi;

     - dzielimy się wiedzą czerpiąc z wieloletniego doświadczenia Międzynarodowego Dzieła Kolpinga w niesieniu pomocy rozwojowej;

     - dbamy o dobre relacje z kolpingowskimi organizacjami z 61  krajów świata, zrzeszonymi w Międzynarodowym Dziele Kolpinga;

     - rozwijamy i wspieramy wolontariat.

 

Co robimy?

     - upowszechniamy edukację globalną w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej;

     - zwiększamy świadomość i wiedzę członków oraz wolontariuszy Stowarzyszeń Rodzina Kolpinga, a także innych organizacji pozarządowych na temat zależności globalnych;

     - prowadzimy zajęcia z edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach i szkołach, dla członków Kolpingowskich Klubów Seniora oraz lokalnych społeczności;

     - organizujemy pomoc rozwojową dla krajów Globalnego Południa, m.in. dla Ugandy, Rwandy, Tanzanii, Boliwii i Meksyku;

     - oferujemy pomoc prawną i edukacyjną dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie ochrony swoich praw, by zapobiegać ich wykluczeniu;

     - budujemy społeczeństwo obywatelskie, realizując projekty rozwojowe i społeczne w kraju i za granicą.

 

Co już zrobiliśmy? 

     - przeszkoliliśmy ponad 2 tys. osób z zagadnień edukacji globalnej;

     - przygotowaliśmy 5 programów pomocy rozwojowej w partnerstwie z organizacjami z Ugandy, Rwandy i Tanzanii;

     - udzieliliśmy ponad 2 tys. osobom porad prawnych i obywatelskich w naszych Centrach Porad Prawnych „Kolping”;

     - zorganizowaliśmy w Polsce obrady Rady Generalnej Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, w których udział wzięło prawie 60 przedstawicieli kolpingowskich związków narodowych z  30 krajów świata – z Afryki, Azji, Ameryki Płd. i Płn. oraz Europy.

 

Zgodnie z §7 Statutu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce, cel działania brzmi  następująco:

Celem działania Fundacji jest wspieranie społecznie użytecznych działań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na partnerskie współdziałanie w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochronie praw i wolności człowieka i obywatela w Polsce i krajach rozwijających się Europy Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej a szczególnie prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej, informacyjnej, pomocy i samopomocy społecznej, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego oraz sportu i turystyki.

Top